Back
 • Mała retencja podziemna
 • Mała retencja - wielkie korzyści z wody opadowej
 • Zapraszamy do współpracy
 • Podstawa prawna
 • Materiały informacyjne
MENU

Mała retencja podziemna

Mała retencja podziemna to najlepszy (optymalny) sposób na zagospodarowanie wody opadowej (deszczowej) i pozostawienie lub przetrzymanie jej w miejscu opadu deszczu.

Podziemne zbiorniki zbudowane z komór drenażowych StormTech mogą pełnić wielorakie funkcje i pracować jako retencyjne i magazynowe, a także jako systemy mieszane. Mogą służyć do przetrzymywania wody opadowej w danym miejscu lub do spowolnienia odpływu do wód powierzchniowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

Komory drenażowe StormTech – jako jedyne na rynku – mają wyjątkowe parametry, w tym wytrzymałościowe, co pozwala budować systemy małej retencji pod drogami i parkingami.

W wielu województwach powstały “Programy małej retencji wodnej” oraz można ubiegać się o dofinansowanie np. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędach Miejskich – zapytaj w swoim urzędzie terenowym o możliwość dofinansowania!

 

 

 

Mała retencja - wielkie korzyści z wody opadowej

Mała retencja to jedna z form magazynowania wody opadowej. Może być ona wykorzystywana do zapobiegania powodziom i suszom.

Polega na gromadzeniu wody opadowej (deszczowej) w niewielkich zbiornikach (naturalnych i sztucznych), dzięki czemu uniemożliwiony jest jej szybki spływ powierzchniowy, zapewnione są wystarczające ilości wody o odpowiedniej jakości dla potrzeb rolnictwa, a ludność i jej mienie są chronione przed skutkami zjawisk ekstremalnych.

Zapraszamy do współpracy

Oferujemy ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie oraz naszego partnera – firmy StormTech – w zakresie:

 • opracowania koncepcji zarządzania wodami deszczowymi (wodami opadowymi),
 • konsultacji w procesie projektowania pod kątem doboru rozwiązań odprowadzania i zagospodarowania wody opadowej (wody deszczowej) oraz elementów proponowanych systemów,
 • wsparcia w procesach decyzyjnych,

a także:

 • doboru systemów do zagospodarowywania wód opadowych (deszczowych),
 • dostawy efektywnie funkcjonujących, najwyższej jakości systemów i produktów zagospodarowania wody opadowej (deszczowej), stosowanych od ponad 30-tu lat na całym świecie,
 • firmowego nadzoru inżynierskiego nad montażem.

Podstawa prawna

Wody opadowe lub roztopowe, jak również wody z drenażu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe nie mogą być też odprowadzane na grunty sąsiednie i nie mogą zmieniać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Zabronione jest dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości.

Wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni są ściekami. Odprowadzający takie ścieki do wód lub ziemi ma obowiązek posiadania pozwolenia prawnego.

 

Uwaga:

Odprowadzanie ścieków bez pozwolenia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Dodatkowo, odprowadzanie ścieków bez pozwolenia może wiązać się dla prezesa firmy z następującymi karami:

 • ograniczenia wolności,
 • grzywny (do 5.000,00 zł),
 • a nawet aresztu (5-30 dni) – art. 18-24 kodeksu wykroczeń. – na mocy art. 351 ust. 1 prawo ochrony środowiska.

Prawo a wody opadowe – przydatny link: www.e-czytelnia.abrys.pl

Finansowanie – dotacja Gdańsk: www.gdansk.pl/bip

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne, rysunki, filmy – do pobrania w dziale Pobierz lub obejrzenia w zakładkach poszczególnych produktów.