ekobudex

home| o firmie| produkty| realizacje| galeria| publikacje| pobierz| oczyszczalnie| kontakt    

 

    Mała retencja - wielkie korzysci z wody opadowej

   Mała retencja to jedna z form magazynowania wody opadowej. Może być ona wykorzystywana do zapobiegania powodziom i suszom.
   Polega na gromadzeniu wody opadowej (deszczowej) w niewielkich zbiornikach (naturalnych i sztucznych), dzięki czemu uniemożliwiony jest
   jej szybki spływ powierzchniowy, zapewnione są wystarczające ilości wody o odpowiedniej jakości dla potrzeb rolnictwa, a ludność i jej mienie
   są chronione przed skutkami zjawisk ekstremalnych.

    Mała retencja podziemna to najlepszy (optymalny) sposób na zagospodarowanie wody opadowej (deszczowej) i pozostawienie
   lub przetrzymanie jej w miejscu opadu deszczu.

   Podziemne zbiorniki zbudowane z komór drenażowych StormTech mogą pełnić wielorakie funkcje i pracować jako retencyjne i magazynowe,
   a także jako systemy mieszane. Mogą służyć do przetrzymywania wody opadowej w danym miejscu lub do spowolnienia odpływu do wód
   powierzchniowych lub urządzeń kanalizacyjnych.
   Komory drenażowe StormTech - jako jedyne na rynku - mają wyjątkowe parametry, w tym wytrzymałościowe, co pozwala budować
   systemy małej retencji pod drogami i parkingami.

   W wielu województwach powstały "Programy małej retencji wodnej" oraz można ubiegać się o dofinansowanie np. w Wojewódzkich Funduszach
   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędach Miejskich – zapytaj w swoim urzędzie terenowym o możliwość dofinansowania!

Zapraszamy do współpracy

   Oferujemy nasze 15-letnie praktyczne doświadczenie oraz naszego partnera – firmy StormTech – w zakresie:

   – opracowania koncepcji zarządzania wodami deszczowymi (wodami opadowymi),
   – konsultacji w procesie projektowania pod kątem doboru rozwiązań odprowadzania i zagospodarowania wody opadowej (wody deszczowej)
     oraz elementów proponowanych systemów,
   – wsparcia w procesach decyzyjnych,

   a także:

   – doboru systemów do zagospodarowywania wód opadowych (deszczowych),
   – dostawy efektywnie funkcjonujących, najwyższej jakości systemów i produktów zagospodarowania wody opadowej (deszczowej),
     stosowanych od ponad 20-tu lat na całym świecie,
   – firmowego nadzoru inżynierskiego nad montażem.

    Podstawa prawna

   Wody opadowe lub roztopowe, jak również wody z drenażu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
   Wody opadowe nie mogą być też odprowadzane na grunty sąsiednie i nie mogą zmieniać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów
   sąsiednich. Zabronione jest dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości.

   Wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
   pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych
   oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchn są ściekami. odprowadzający takie ścieki do wód lub ziemi ma obowiązek posiadania pozwolenia
   prawnego.

   Uwaga:

   Odprowadzanie ścieków bez pozwolenia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.
   dodatkowo, odprowadzanie ścieków bez pozwolenia może wiązać się dla prezesa firmy z następującymi karami:
   ograniczenia wolności, grzywny (do 5.000,00 zł), a nawet aresztu (5-30 dni) - art. 18-24 kodeksu wykroczeń. - na mocy art. 351 ust. 1
   prawo ochrony środowiska.

    Prawo a wody opadowe – przydatny link: e-czytelnia.abrys.pl

    Finansowanie - dotacja Gdańsk: www.gdansk.pl/bip
 

    Materiały informacyjne

   Materiały informacyjne, rysunki, filmy - do pobrania w dziale pobierz lub obejrzenia w zakładkach poszczególnych produktów.  
 

   

tel.: (58) 554-85-65
tel.: (58) 554-85-66
tel.: (58) 552-36-58

Ekobudex sp. z o.o.
80-328 Gdańsk
ul. Kościerska 7