Ekobudex

 

   Oczyszczanie ścieków w przetwórstwie rybnym – część II. Aspekty prawne
    Krystyna Gudelis-Matys

   

Streszczenie:
W artykule scharakteryzowano przepisy prawne dotyczące odprowadzania ścieków do kanalizacji i regulujące stosunki pomiędzy zakładem odprowadzającym ścieki, a firmą administrującą kanalizacją. Przedstawiono też modelowy schemat instalacji do podczyszczania ścieków w zakładzie przetwórstwa rybnego.

Przystępując do rozwiązania problemów ściekowych występujących w zakładach przetwórstwa rybnego, należy zapoznać się z przepisami prawa.
W tej części zostaną przedstawione problemy prawne związane z gospodarką ściekową w zakładach przemysłowych, które odprowadzają ścieki do kanalizacji lub wywożą ścieki do oczyszczalni komunalnych.
W latach 2001-2002 zostały zmienione i dostosowane do standardów unijnych przepisy regulujące zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji. Nakładają one na właścicieli zakładów wiele ograniczeń i obowiązków – m.in. zobowiązują do instalowania urządzeń podczyszczających i pomiarowych, kontroli wewnętrznej gospodarki ściekowej oraz uprawniają przedstawicieli właściciela kanalizacji do kontroli zakładu. Odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostało uregulowane Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 7470) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1108).
Zgodnie z tymi aktami prawnymi producent - dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do instalowania urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe. Instalowane urządzenia powinny być zgodne z najlepszymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi oraz muszą być prawidłowo eksploatowane.
Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych dostawca ścieków zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków. Zadaniem instalacji podczyszczającej ścieki jest ograniczenie lub eliminacja substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, utrudniających eksploatację sieci kanalizacyjnych, równomierne odprowadzanie ścieków odpowiednie do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia komunalnej oczyszczalni ścieków, a także ograniczenie zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczał biologicznej.
Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych wyłącznie po zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, po podczyszczeniu oraz w przypadku, gdy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych, prawidłowej pracy urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni biologicznej.
Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych są ustalane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie:

- dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (Zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 1299, poz. 1108);
- bilansu ilości i jakości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni komunalnej;
- faktycznej przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oraz uzyskiwanych stopni redukcji i sposobu zagospodarowania osadów ściekowych;
- uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszych dostępnych technologii w produkcji i podczyszczaniu tychże ścieków.

Dostawca ścieków przemysłowych jest zobowiązany udostępnić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, do którego sieci kanalizacyjnej odprowadza ścieki, dane o rodzaju i wielkości produkcji, stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej. Ma to na celu określenie ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków do oczyszczalni oraz rodzaju zawartych w nich zanieczyszczeń.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie pracy urządzeń pomiarowych, urządzeń do podczyszczania ścieków oraz do badania ilości i jakości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
Badanie jakości ścieków przeprowadza się w obecności przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych z miejsc umożliwiających ocenę parametrów ścieków z całego zakładu. Ocenę, czy ścieki spełniają określone w umowie parametry, określa się na podstawie próbki średniodobowej, proporcjonalnej do przepływu, którą uzyskuje się poprzez zmieszanie próbek, pobranych ręcznie lub automatycznie, w odstępach dwugodzinnych. W zakresie takich parametrów ścieków jak odczyn pH i temperatura, oceny dokonuje się na podstawie próbek jednorazowych pobranych losowo.
Zabrania się rozcieńczania ścieków przemysłowych wodą w celu uzyskania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa i zawartej umowy lub odprowadzanie ścieków odbywa się bez zawarcia umowy.
Jednocześnie ustawodawca określa karę grzywny do 5000 zł za uniemożliwienie przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przeprowadzenia kontroli gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie oraz karę grzywny do 10000 zł albo karę ograniczenia wolności za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.
Z uwagi na obowiązujące przepisy, właściciele zakładów przetwórstwa rybnego, bez względu na wielkość zakładu, muszą podczyszczać ścieki powstające podczas procesów produkcyjnych. Wybór metody i urządzeń do podczyszczania winien być poprzedzony wnikliwą analizą propozycji znajdujących się na rynku. Poniżej zaprezentowano pełny schemat technologiczny budowy instalacji do podczyszczania ścieków w zakładzie przetwórstwa rybnego wraz z obróbką osadu i odzyskiem tłuszczu.
Zaprojektowana i wykonana wg tego schematu instalacja zapewnia wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń oraz europejski poziom techniczny. Ze względu na szczególną specyfikę ścieków rybnych, wszelkie próby ograniczenia tego schematu mogą spowodować zmniejszenie oczekiwanego efektu oczyszczania oraz kłopoty eksploatacyjne. Każdy element instalacji ma swoje przeznaczenie oraz spełnia ważną rolę w całym procesie oczyszczania. Należy o tym pamiętać zwłaszcza przy wyborze oferty, ponieważ wykonana instalacja musi spełniać wymogi określone w umowie z zakładem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz przepisach w zakresie odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami.

Rys. 1. Schemat technologiczny instalacji do podczyszczania ścieków w zakładzie przetwórstwa rybnego wraz z obróbką osadu i odzyskiem tłuszczu
(patrz: wersja pdf)

Magazyn Przemysłu Rybnego nr 1/2003

inne publikacje nt. oczyszczania ścieków

 

   
 

 

tel.: (58) 554-85-65
tel.: (58) 554-85-66
tel.: (58) 552-36-58

Ekobudex sp. z o.o.
80-328 Gdańsk
ul. Kościerska 7