Ekobudex

 

   Oczyszczaj ścieki z Unią
    Krystyna Gudelis-Matys

   

Ścieki powstające w przetwórstwie rybnym należą do tzw. „ścieków ciężkich”, które przed zrzutem do kanalizacji lub wywiezieniem do oczyszczalni biologicznej muszą być oczyszczone z tłuszczu, białek oraz zawiesin. Skuteczne oczyszczenie ścieków do warunków określanych przez eksploatatorów kanalizacji i oczyszczalni biologicznych wymaga złożonej i kosztownej instalacji. Do kosztów instalacji należy doliczyć koszt budynku oraz instalacji doprowadzających ścieki, wodę, energię elektryczną itp.

Obowiązujące w Polsce prawo w zakresie odprowadzania ścieków szczegółowo określa warunki, jakie muszą spełniać ścieki oraz warunki, jakie muszą spełniać urządzenia, które będą zakupione do ich oczyszczania. Urządzenia te muszą być zgodne z aktualnym stanem techniki i mieć skuteczność pozwalającą na uzyskanie efektu ekologicznego wymaganego przepisami prawa lub określonego w umowie z właścicielem kanalizacji. Efekt ten można uzyskać stosując sprawdzone w praktyce przemysłowej instalacje złożone z sita, reaktora rurowego, układów dozowania chemikaliów i flotatora ciśnieniowego, wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

Zakłady przetwórcze, które zainstalowały podobne instalacje znają ich wyjątkowe walory i skuteczność sięgającą 80-90%. Ścieki opuszczające układ flotatora ciśnieniowego są klarowne, zapewniają bezawaryjne funkcjonowanie kanalizacji i są przygotowane do oczyszczania biologicznego.

Inwestowaniu w instalacje służące ochronie środowiska sprzyjają uruchomione fundusze strukturalne, dzięki którym można na instalacje do oczyszczania ścieków uzyskać do 70% dotacji (Sektorowy Program Operacyjny - Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb). Okresy, w których uruchamiane są dotacje celowe są ograniczone, warto więc jak najszybciej rozważyć zakup nowoczesnych, niezawodnych i skutecznych instalacji do oczyszczania ścieków, tym bardziej, że oczyszczalnie miejskie i gminne będą coraz bardziej ograniczały przyjmowanie surowych ścieków z przetwórstwa ryb oraz będą żądały coraz wyższych opłat. Obecnie, dzięki funduszom unijnym, jest niepowtarzalna okazja, aby w zakładach przetwórczych rozwiązać problem ścieków na wysokim poziomie technicznym, przy niewysokich własnych nakładach finansowych.

Magazyn Przemysłu Rybnego nr 4/2004

inne publikacje nt. oczyszczania ścieków

 

 

   
 

 

tel.: (58) 554-85-65
tel.: (58) 554-85-66
tel.: (58) 552-36-58

Ekobudex sp. z o.o.
80-328 Gdańsk
ul. Kościerska 7