Ekobudex

 

   Sposób na odpady przetwórstwie rybnym

   

Przetwórstwo rolno-spożywcze wytwarza ogromne ilości odpadów stałych i płynnych, które stanowią poważne obciążenie dla środowiska. Nie zmienia tego stanu rzeczy fakt posiadania przez zakłady przetwórcze przyłączy kanalizacyjnych do gminnych, czy też miejskich oczyszczalni, bo i tak pozostaje problem skutecznego oczyszczania ścieków.

Ścieki spożywcze posiadają dużo części stałych (skratek), a zawartość BZT5 i ChZT wymaga często budowy oczyszczalni równoważnej dla co najmniej 40.000-50.000 mieszkańców, podczas gdy faktycznie dla miejscowej ludności wystarczyłaby mała oczyszczalnia dla 1500 mieszkańców. Ten fakt jest w rażącej dysproporcji z kosztami projektowymi, inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, jakie musi ponieść gmina i jej społeczność na rzecz oczyszczania ścieków.
Nasuwa się więc logiczne pytanie: - czy nie oznacza to, że w ukryty i nieuświadomiony sposób koszty prowadzenia prywatnego przedsiębiorstwa pokrywa społeczeństwo?
Przykładowe rozwiązanie zastosowane w gminie Gniewino w woj. pomorskim pokazuje, jak w sposób odpowiedzialny i kompetentny rozwiązano ten problem. Było to możliwe dzięki świadomości i odpowiedzialności władz lokalnych oraz właściciela zakładu przetwórstwa rybnego, a przy tym nowoczesnego rozwiązania technicznego i technologicznego zastosowanego przez firmę EKOBUDEX sp. z o.o. z Gdańska.
EKOBUDEX powstał w 1988 r. dzięki inicjatywie pracowników Politechniki Gdańskiej. Funkcje prezesa zarządu pełni pani Krystyna Gudelis, a jej zastępca - pan Ireneusz Dobrzyński jest autorem proponowanych przez firmę nowatorskich rozwiązań. Ich misję można ująć w kilku słowach: odpowiedzialne oczyszczanie ścieków przemysłowych. Oczyszczalnia ścieków dla zakładu przetwórstwa rybnego w Gniewinie jest tego najlepszym potwierdzeniem. Już w fazie opracowywania koncepcji zadecydowano o sporządzeniu dokładnego bilansu gospodarki wodno-ściekowej w skali całej gminy.
Ekologiczne i ekonomiczne uzasadnienie wykazało konieczność budowy dwóch oczyszczalni: jednej - mechaniczno-biologicznej dla 2500 mieszkańców gminy, drugiej - przemysłowej dla przetwórstwa ryb w technologii mechaniczno-chemicznej. Na oczyszczalnię przeznaczono jedną z hal przemysłowych. Już na pierwszy rzut oka widać dbałość o gospodarcze wykorzystanie odpadów. Do kontenera spadają skratki stanowiące resztki ryb z procesu produkcji. To stanowi czysta paszę - mówi p. Dobrzyński, autor rozwiązania projektowego. - Jest to możliwe dlatego, że zastosowano rozdzielczą kanalizację - jedną dla ścieków bytowych i drugą dla ścieków technologicznych. W dalszej części hali widnieją dwie instalacje koagulacyjno-flotacyjne pracujące w szeregu. To, czego nie wyłapie sito, wpływa do pierwszej instalacji, gdzie drobiny białka i emulsja oleju tworzą kożuch szlamu pod wpływem dozowanej wody saturowanej. Kożuch zanieczyszczeń jest bezustannie usuwany przez zgarniacze mechaniczne. To wstęp do technologicznego oczyszczania ścieków, które następnie przepływają do drugiej instalacji, gdzie dodawany jest koagulant PIX, ług sodowy, flokulant i woda saturowana. Dzięki temu resztki zanieczyszczeń w ściekach są usuwane w drugim flotatorze w postaci pływającego kożucha. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w procesie flotacji jest uzyskanie doskonałej wody saturowanej z części oczyszczonych ścieków. Odbywa się to w ciśnieniowym zbiorniku, gdzie pod ciśnieniem kilku atmosfer do wody wprowadzane jest sprężone powietrze. Oczyszczone ścieki, jako przezroczysta, klarowna i bezwonna ciecz, odprowadzane są na zewnątrz do kanalizacji gminnej i dalej do biologicznej oczyszczalni ścieków.
Technologia koagulacyjno-flotacyjna pozwoliła zakładowi na 100% odzyskanie odpadów z produkcji ryb, a więc dodatkowe korzyści ekonomiczne.

Kontrolowany strumień odpadów produkuje:
- wysokojakościową paszę - ze skratek,
- mączkę rybną - uzyskaną z prasowania szlamu poflotacyjnego,
- olej - odzyskany ze szlamów w- prasowaniu szlamu.

Zakład w Gniewinie udowadnia, że przetwórstwo ryb nie musi być uciążliwe dla środowiska, a wspieranie oczyszczalni, jak również linii technologicznej przez filtry powietrza i pochłaniacze zapachów powoduje, że produkcja ryb może być bezwonna i przestaje być utrapieniem dla okolicznych mieszkańców.

Tak skuteczne rozwiązanie problemu ścieków przemysłowych dla przetwórni ryb wymagało od EKOBUDEX-u dużej wiedzy, zaangażowania, możliwości przeprowadzania doświadczeń technicznych w swoim zapleczu naukowo-badawczym, wreszcie budowy prototypowych urządzeń, które zapewniły osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych przy optymalnych nakładach ekonomicznych. Choć była to pierwsza tego typu oczyszczalnia wykonana przez to przedsiębiorstwo stanowi ona dobra wizytówkę. Dziś ten obiekt referencyjny jest jedną z kilkudziesięciu oczyszczalni przemysłowych wykonanych według autorskich projektów EKOBUDEX-u.

Ekopartner nr 6/2000

inne publikacje nt. oczyszczania ścieków

 

   
 

 

tel.: (58) 554-85-65
tel.: (58) 554-85-66
tel.: (58) 552-36-58

Ekobudex sp. z o.o.
80-328 Gdańsk
ul. Kościerska 7